menu menu menu

Nabídka služeb

Geometrické plány – slouží jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí. Je nedílnou součástí např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, kupní ,směnné nebo jiné smlouvy na základě které bude prováděn zápis do katastru nemovitostí.

Provádíme geometrické plány pro:
 • oddělení pozemku
 • zaměření stavby pro zápis do katastru nemovitostí
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení hranice parcely
 • návrh parcelace
 • majetkoprávní vypořádání
  • vytyčení vlastnické hranice parcel
  • identifikace parcel
  • historický majetek obcí
  • srovnávací sestavení
Pokud potřebujete zjistit potřebné informace pro vklad do katastru nemovitostí přejděte na tento odkaz.

Zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí může provést pouze majitel parcely nebo osoba jím zmocněná.

V případě Vašeho zájmu o provedení zakázky (geometrického plánu)nebo vyhotovení cenové nabídky si pro nás prosím připravte následující informace, na základě kterých můžeme rychleji připravit podklady nutné pro provedení Vaší zakázky nebo vyhotovení cenové nabídky:
a.)Katastrální území , ve kterém se nachází Vaše zájmové území
b.)Parcelní číslo , které bude dotčené změnou (rozděleno,zatíženo věcným břemenem, stojí na ní Váš nový nebo stávající stavební objekt . . .)

foto

foto
Podklady pro projektanty Mapový podklad – zaměření polohopisu a výškopisu zadané lokality. Zaměření může být provedeno ve 2D (rovinné zobrazení) nebo 3D (prostorové zobrazení). Jednotlivé podklady můžeme doplnit o vyjádření správců sítí a doplnit podklady o jejich průběh.

Příčné a podélné profily – jedná se zejména o zaměření vodních toků, stávajících silničních těles a nebo průběh inženýrských sítí

Základní a účelové mapy – slouží jako podklady pro podnikové a městské informační systémy, technické mapy, urbanistické studie . . .

Zaměření skutečného stavu budov – zaměření současného stavu stavebního objektu, které obsahuje vnitřní zaměření dispozic objektu, půdorysné zaměření podlaží jednotlivé pohledy na objekt, zaměření fasád ,řezů. Tato zaměření slouží zejména jako podklady pro rekonstrukci objektu.

Jednotlivé podklady můžeme doplnit o vyjádření správců sítí a doplnit podklady o jejich průběh.

Mapové podklady
 • pro projektovou dokumentaci
 • podklady pro územní plánování
 • základní mapy závodů
 • technické mapy měst
 • dokumentace stavebních objektů
Investiční výstavbaZaměření inženýrských sítí – zaměření a vyhotovení dokumentace inženýrských sítí dle požadavků jednotlivých správců (plynovody,vodovody,kanalizace,napěťové a sdělovací kabely).
Zaměření skutečného provedení staveb,vytyčení stavby inženýrských sítí, objektů s prostorovou skladbou, osazení technologických celků ...

Fotogrammetrie – zajistíme Vám jak leteckou tak i pozemní fotogrammetrii, zaměření vlícovacích bodů a vyhodnocení snímků.
Výsledkem letecké fotogrammetrie může být ortofotomapa doplněná katastrální mapou, technickou mapou města či závodu, digitální model terénu...
Pozemní fotogrammetrie se využívá zejména k dokumentaci stavebních a zejména historických objektů, pasportazice fasád a další využití.

© WebCzech.cz